Η πολυδιάστατη συμπτωματική αντιμετώπιση της ΣΚΠ

Η θεραπευτική στρατηγική της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (ΣΚΠ) περιλαμβάνει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά την προστατευτική θεραπεία, η οποία αποσκοπεί στην αποτροπή νέων υποτροπών της νόσου (ώσεων) και περιλαμβάνει τη χρήση ανοσοτροποποιητικών (π.χ. ιντερφερόνες ή copaxone) ή ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων (μιτοξαντρόνη, αζαθειοπρίνη, μεθοτρεξάτη, κυκλοφωσφαμίδη). Το δεύτερο σκέλος αφορά τη συμπτωματική θεραπεία της νόσου, στοχεύοντας τόσο…